Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku
- Reklama -

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Priorytety objęte dofinansowaniem oraz terminy realizacji:

  • Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych,
  • Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych,
  • Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych,

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania.
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu.
Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2019 r. 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2019 roku.

Wzór oferty oraz szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji i warunków składania ofert znajdują się pod linkiem: www.bip.msit.gov.pl.

 

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

 

 

- Reklama -