Kolejne miliony euro dla Bieszczad

W poniedziałek 1 października br. w Polańczyku Jerzy Kwieciński minister Inwestycji i Rozwoju oraz wicemarszałek Bogdan Romaniuk, podpisali aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego uwzględniającego realizację ministerialnego programu dla Bieszczad. Oprócz tego podpisano umowy o dofinansowanie dla trzech projektów współpracy transgranicznej oraz list intencyjny dotyczący przygotowania koncepcji tras rowerowych w Bieszczadach.

Aneks do Kontraktu Terytorialnego został podpisany w obecności Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP, Adama Hamryszczaka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Lucyny Podhalicz – Wicewojewody Podkarpackiej …

Program dla Bieszczad jest ministerialną odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców tego obszaru. Da on podstawę ministrowi rozwoju do tworzenia różnych inicjatyw i narzędzi współpracy mających na celu rozwój Bieszczad. W wyniku podpisania dzisiejszego aneksu, został on wprowadzony do katalogu przedsięwzięć podstawowych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, jako przedsięwzięcie wspierające rozwój Bieszczad.

Celem Programu jest poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju Bieszczad – jednego z najbardziej oddalonych obszarów Polski – poprzez projekty oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, komplementarne w stosunku do działań realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Interwencje na terenie Bieszczad z poziomu krajowego są od lat podejmowane przez różne podmioty i realizowane w wielu programach, jednak dotychczas były one rozproszone, co znacznie ograniczało ich skuteczność i efektywność, utrudniając również monitorowanie i śledzenie postępów. W tym kontekście Program odgrywa ważną funkcję koordynującą krajowe i unijne źródła finansowania, rozproszone w wielu programach i instytucjach. Kooperacja w ramach Programu będzie stanowić także forum współpracy i wymiany doświadczeń na rzecz rozwoju Bieszczad pomiędzy rządem, samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi i innymi partnerami. Program adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak jego pozytywne efekty odczują zarówno sąsiednie miejscowości, jak i cały region …

Po podpisaniu aneksu do Kontraktu Terytorialnego nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie obwodnicy Sanoka – to pierwszy projekt, który będzie realizowany właśnie w ramach Programu dla Bieszczad.

W ramach konferencji nastąpiło również podpisanie umów o dofinansowanie dla trzech projektów współpracy transgranicznej. Pierwszy projekt: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego produktu transgranicznego dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat. W ramach projektu zostaną zmodernizowane i połączone szlaki turystyczne prowadzące dotychczas po obu stronach granicy, dodatkowo zostanie powiązane z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą. Dofinansowanie projektu ze środków Programu Interreg V-A PL-SK wynosi ponad 300 tys. euro, partnerem wiodącym jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Partnerem projektu: Województwo Podkarpackie oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.

Drugi projekt: „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”, który zakłada ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu Pogórza Karpackiego. Celem przedsięwzięcia jest wykreowanie i wypromowanie nowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim, opartego o budowaną infrastrukturę przy szlaku kolejowym Linii 107 do granicy z Ukrainą, Słowacją (w miejscowości Łupków) i dalej szlakiem Karpat do Giraltoviec. Dofinansowanie projektu z Programu Interreg V-A PL-SK wynosi ponad 2 mln euro. Partnerem wiodącym jest Powiat Bieszczadzki, partnerami są: Miasto Giraltovce, Miasto Medzilaborce, Gmina Zagórz.

Kolejne miliony euro dla Bieszczad
Powiat Bieszczadzki reprezentował Starosta Marek Andruch

Trzeci: „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza”. Celem projektu jest podniesienie poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu bieszczadzkiego i Starego Sambora, turystów i użytkowników przejścia granicznego poprzez modernizację i wyposażenie sprzętu medycznego szpitali oraz zakup karetek pogotowia. Dofinansowanie projektu z Programu Sąsiedztwa PL-BY-UA wynosi 2 mln euro. Partnerem wiodącym jest Powiat Bieszczadzki, partnerami projektu są: NZOZ w Ustrzykach Dolnych, Rada Rejonowa w Starym Samborze, Szpital Rejonowy w Starym Samborze.

Powiat Leski został z kolei nagrodzony za projekt „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady”. Jego idea nawiązuje do historycznego traktu Porta Rusica. Szlak handlowy Porta Rusica powstał w XIX w. i uchodzi za najstarszy trakt handlowy wybudowany na Górnych Węgrzech. Łączył Michalowce z Baligrodem, wiódł przez Ruske, Przełęcz nad Roztokami do Roztok. Na najlepiej zachowanym odcinku widoczne są osiągnięcia ówczesnej myśli technologicznej (przepusty, mostki, rogatki, słupki kilometrowe). Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego (powiat leski, okres Snina). Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Leski, partnerami projektu są: Leśne Predsiębiorstwo państwowe Ulič, Nadleśnictwo Cisna. Dofinansowanie: wyniosło 2 mln euro.

Na konferencji miało miejsce także podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przygotowania koncepcji tras rowerowych w Bieszczadach. List intencyjny w tej sprawie podpisali: Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz marszałek Władysław Ortyl …

Tekst i fot. D. Kozik
Wideo: S. Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP

 

Pełny tekst informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

 

- Reklama -