Rejestracja i pomoc dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Nowa ustawa określa zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

ARiMR informuje, że w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do 27 grudnia. Data wpływu wniosku do Agencji jest równoznaczna z datą jego złożenia.

Po rejestracji można zyskać od 3 do 5 tysięcy złotych dla swojego koła na działalność.

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich; wniosek o przyznanie pomocy; więcej informacji – otwórz

Pełnomocnicy programu w powiatach woj. podkarpckiego:

Powiat bieszczadzki
Biuro Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
ul. Rynek 6
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 37 61
fax 13 461 11 41

Powiat leski
Biuro Powiatowe w Lesku
ul. Moniuszki 6
38-600 Lesko
tel. 13 469 92 41
fax 13 469 65 80

Rejestracja i pomoc dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

 

Źródło: ARiMR

 

- Reklama -