Przebudowa schroniska „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej

Bieszczadzki Park Narodowy opublikował kolejne wyjaśnienia związane z tematem przebudowy schroniska „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej.

***

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się wciąż wątpliwościami odnośnie planowanej przebudowy schroniska „Chatka Puchatka” dotyczącymi nazwy użytej w niektórych dokumentach planistycznych oraz stosownych zezwoleniach wyjaśniamy, że posiadany przez BdPN projekt przebudowy i uzyskane dla niego zezwolenia istotnie dotyczą inwestycji o nazwie „ rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Stacji Ochrony Różnorodności Biologicznej i Edukacji Przyrodniczo-Turystycznej-Połonina Wetlińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Wyjaśniamy: Zarówno projekt jak też stosowne zezwolenia były zamówione i pozyskane w roku 2017 przez poprzednią dyrekcję Bieszczadzkiego Parku Narodowego, która zakładała nieco inne zasady udostępniania tego obiektu. Zakładano wówczas, że z budynku będą korzystać zarówno turyści, jak też grupy edukacyjne. Obecna dyrekcja oceniła, że Park posiada wystarczającą ilość obiektów edukacyjnych, a w przyszłym roku kolejny taki obiekt zostanie oddany do użytku w Suchych Rzekach. Natomiast w naszej ocenie dalsze funkcjonowanie schronu na Połoninie Wetlińskiej wymaga rozwiązania problemów związanych ze złym stanem technicznym, brakiem toalet i kwestiami sanitarnymi oraz zbyt małą powierzchnią przeznaczoną dla odpoczynku turystów. W związku z powyższym uznano, iż główną funkcją przebudowanego obiektu na Połoninie Wetlińskiej powinna być funkcja turystyczna i związana z nią funkcja edukacji przyrodniczo-turystycznej. Funkcja turystyczna będzie polegała na całodobowym udostępnieniu obiektu jako schronu turystycznego (jak dotychczas) i publicznie dostępnych toalet, o czym informowaliśmy na stronie internetowej BPN (List otwarty do osób…).

Koncentracja osób odpoczywających w obiekcie, zagospodarowanie i rekultywacja jego sąsiedztwa oraz uregulowanie kwestii ścieków przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej otoczenia przyrodniczego. Funkcja edukacji przyrodniczo-turystycznej będzie realizowana przez odpowiednie tablice edukacyjne oraz rozpowszechnianie wydawnictw BdPN. Nie przewidujemy organizacji w obiekcie zajęć edukacyjnych, które „blokowałyby” dostęp zwykłym turystom. Chcemy, aby obiekt pozostał otwarty dla wszystkich odwiedzających to miejsce. Oczywiście jak każdy obiekt publiczny będzie miał ograniczoną pojemność, co powinno być zrozumiałe.

Dyrekcja Parku uznała, że opisane powyżej korekty planów wykorzystania obiektu nie zmieniają w sposób istotny ogólnie zapisanych funkcji, dla których wykonano projekt o nazwie „ rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Stacji Ochrony Różnorodności Biologicznej i Edukacji Przyrodniczo-Turystycznej-Połonina Wetlińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ”. Chcąc wykorzystać opłacony ze środków publicznych projekt, zleciła jego niezależny audyt pod kątem wykonalności i uzyskała ocenę, że projekt generalnie spełnia odpowiednie wymagania techniczne. Modyfikacja koncepcji głównego wykorzystania budynku nie wpłynie zatem ani na parametry techniczne budynku, ani na zaprojektowane technologie ogrzewania, zaopatrzenie w energię elektryczną, dostarczanie wody czy proces oczyszczania ścieków.

Działając w oparciu o gotowy projekt, w trosce o finanse publiczne, Dyrekcja Parku na wiosnę 2018 roku wystąpiła o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego składając wniosek pt.: „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” w ramach ogłoszonego naboru oś priorytetowa – IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie – 4.5 różnorodność biologiczna, typ projektu – Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody – jako element projektów dotyczących w podstawowym zakresie ochrony różnorodności biologicznej . Zgodnie ze złożonym wnioskiem, na który uzyskano dofinansowanie: „ Projekt swoim zakresem obejmuje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę obiektu BdPN na Połoninie Wetlińskiej celem skanalizowania ruchu turystycznego i zabezpieczenia gatunków chronionych przed negatywnym wpływem turystyki poprzez zapobieżenie penetracji przez turystów otoczenia szlaków turystycznych, zadeptywania stanowisk roślin chronionych i eutrofizacji siedlisk poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz poprzez zlokalizowanie w obiekcie miejsca stacjonowania Straży Parku Narodowego celem egzekwowania przestrzegania zasady poruszania się po wyznaczonych szlakach . Drugi cel szczegółowy całkowite usunięcie rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) jako gatunku inwazyjnego. Trzeci cel szczegółowy wyposażenie miejsca odpoczynku w stoły i ławy dla turystów. Planowane jest usytuowanie wyposażenia na tarasie, w sali głównej oraz w sali na poddaszu przeznaczonych dla turystów. Czwarty cel szczegółowy wykonanie dwóch tablic edukacyjnych z informacją na temat ochrony środowiska, ochrony różnorodności biologicznej i roli BdPN .” (zapisy z formularza aplikacyjnego wniosku punkt B.1. Cel i krótki opis projektu).

Zgodnie z zapisami studium wykonalności wykonanym dla wniosku aplikacyjnego:

W świetle projektu obiekt ma pełnić 2 funkcje:

1. Miejsce odpoczynku dla turystów, które poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury w tym toalet ma chronić otoczenie schronu przed niszczeniem ze strony turystów. Obiekt ma skupiać turystów w jednym miejscu zapobiegając ich rozchodzeniu się po okolicy oraz ma zapewnić zaplecze sanitarne w celu zapobieżenia schodzeniu turystów z oznaczonego szlaku celem załatwienia potrzeb fizjologicznych. Dostosowanie obiektu ma rozwiązać problem niszczenia stanowisk roślin chronionych i ograniczyć antropopresję na środowisko ze strony turystów.

2. Miejsce stacjonowania pracowników BdPN oddelegowanych do patrolowania szlaków w rejonie Połoniny Wetlińskiej. Mają oni zapewnić przestrzeganie przepisów obowiązujących w Parku Narodowym, a tym samych chronić środowisko, w tym gatunki przed negatywnym wpływem turystyki.

 

Źródło: Bieszczadzki Park Narodowy

 

- Reklama -