Problem z dziką zwierzyną w Bieszczadach

W regionie Bieszczadów coraz częściej zgłaszane są przypadki pojawiania się wilków i niedźwiedzi w pobliżu osad ludzkich.

Przyczyną tego jest niestety łatwo dostępna baza pokarmowa (głównie niezabezpieczone śmietniki i kompostowniki). W wielu przypadkach odpowiednie zabezpieczenie takich miejsc ogranicza sytuacje konfliktowe, jednak problemu nie należy bagatelizować, bo zjawisko synantropizacji jest realnym zagrożeniem zarówno dla człowieka jak również samych zwierząt.

Co należy zrobić w przypadku napotkania dużego drapieżnika obok domu, osiedla czy na ulicy?

Kogo powiadomić?

W przypadku zagrożenia sprawę należy bezzwłocznie zgłosić do wójta lub burmistrza, którzy mają obowiązek podjąć działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W tej samej sprawie można również zwrócić się do rady gminy, która również może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Niebezpieczeństwo można także zgłosić do najbliższego komisariatu policji (nr alarmowy: 112 lub 997).

Co dalej?

W przypadku pośredniego zagrożenia istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na płoszenie
i niepokojenie lub odłów, natomiast w przypadku realnego zagrożenia – zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabicie zwierzęcia. W sytuacjach naprawdę pilnych (zagrożenie jest realne, udokumentowane i nie można czekać na uzyskanie zezwolenia w trybie zwykłym, tj. pisemnie) zezwolenie może zostać wydane przez wyżej wymienione organy w formie ustnej.

Jeśli zwierzę zaatakuje

Jeżeli ponieśliśmy szkody spowodowane atakiem zwierzęcia dziko żyjącego, można zgłosić taki przypadek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie). Do RDOŚ można zgłaszać wszelkie sprawy związane ze szkodami wyrządzonymi przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry. RDOŚ opracował również schemat procedur procedur postępowania w przypadku sytuacji konfliktowych powodowanych przez dzikie zwierzęta chronione.

Problem z dziką zwierzyną w Bieszczadach

 

Źródło: Powiat Bieszczadzki

 

 

- Reklama -