„Pożyczki na rozwój turystyki” w dyspozycji agencji MARR

Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje, że realizuje nowy projekt pn. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej według PKD na obszarze województwa podkarpackiego.

Podstawowe parametry produktu „Pożyczka na rozwój turystyki”:

 • kwota pożyczki do 500 000,00 zł,
 • okres spłaty: do 5 lat z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • oprocentowanie stałe: 2,17 %,
 • wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 20%.

Dodatkowe preferencje przewidziane dla firm w fazie start-up (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,

 • oprocentowanie stałe: 0,935%,
 • brak wymaganego udziału własnego.

Pożyczki udzielane są zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 • zabezpieczenie spłaty pożyczki: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedno z następujących form zabezpieczenia: poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, inne zaproponowane przez klienta i zaakceptowane przez Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.

Oczekiwane typy projektów:

 • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);
 • wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej (np. inwestycje mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;
 • budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
 • budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
 • produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);
 • tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
 • powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło.

oraz jako element ww. inwestycji:

 • tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka,
 • pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą,
 • pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

Szczegóły dotyczące ubiegania się o pożyczkę znajdują się w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego.

Projekt – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu.

Informacje na temat projektu i jego zasad:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Zespół Funduszu Pożyczkowego:
Tel. 17/ 788 18 62
17/ 788 18 65
17/ 788 18 59
17/ 788 18 61

Źródło i więcej informacji na stronie : MARR

- Reklama -