Konkurs na Logo Promocyjne Miasta i Gminy Lesko

W Gminie Lesko ogłoszony został konkurs na opracowanie projektu graficznego logo promocyjnego Miasta i Gminy Lesko. Głównym jego celem jest wyłonienie znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. Do wygrania jest 2 000 PLN brutto!

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu, jakim jest społeczny i gospodarczy rozwój gminy. Powinno nawiązywać do misji gminy związanej z wykorzystaniem swojego położenia w bezpośrednim sąsiedztwie Bieszczadów dla rozwoju turystyki i rekreacji. Logo może również nawiązywać do tradycji oraz historii miasta i gminy, ale jednocześnie oddawać jej współczesny charakter.

Regulamin konkursu oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Logo Miasta i Gminy Lesko – Konkurs” wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do godz. 15:00 dnia 31 stycznia 2019 roku.

Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – osoby fizyczne i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na stronie: lesko.pl

 

Źródło: Gmina Lesko

 

- Reklama -