Aldaron & Jarecki – koncert w Kremenarosie w Ustrzykach Górnych

Bar Kremenaros w Ustrzykach Górnych zaprasza 21 czerwca 2019 r. o godz. 20:00 na koncert, w którym wystąpią  Aldaron & Jarecki.

Wstęp wolny.

 

 

***

Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski – gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. Śpie­wa pio­sen­ki opi­su­ją­ce życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świa­ta natu­ry i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­sne­go człowieka.

Tek­sty moż­na okre­ślić mia­nem pio­se­nek z daw­ką poezji, peł­ne gier słow­nych, cza­sem przemie­sza­ne ze sty­li­sty­ką hip-hopową są wyko­ny­wa­ne z towa­rzy­sze­niem gita­ry i har­mo­nij­ki ust­nej. W latach 2005 – 2012 uczest­nik, czę­sto lau­re­at wie­lu imprez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kon­kur­sów, prze­glą­dów czy festi­wa­lów piosenki.

 

Źródło: Bar Kremenaros

- Reklama -